หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา
  User Organizer

 

สื่อดิจิทัล ที่รวบรวมโดย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2. กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รวบรวมสื่อดิจิทัลจากโครงการต่างๆ อาทิ สื่อที่ผลิตโดยคุณครูจากโรงเรียนต่างๆสื่อทางไกลให้เด็กไทยเรียนรู้จากครูดี โครงการ Skoolthai.netและโครงการ Digital Library (School Net)และยังมีสื่อดิจิทัลที่ผลิตโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการมาเพิ่มเติมอีกด้วย

3. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รวบรวมผลงาน LearningObjcet ที่ผลิตโดยคณะครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ Physics Cyber Lab เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน คลังสื่อดิจิทัลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานี้ด้วย

 

  license agreement