Disclaimer
"สื่อการเรียนการสอนที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นผลงานจาก “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV)” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท โดยมิได้ มีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการแสวงหากำไร ทั้งนี้ ภายใต้การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อการเรียนการสอนเป็นการจัดทำโดยครูโรงเรียนวังไกลกังวลที่รับผิดชอบการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆ ทั้งสิ้น โครงการ eDLTV เป็นเพียงผู้รวบรวมและเผยแพร่เท่านั้น แต่หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในสื่อการเรียนการสอน โปรดแจ้งให้โครงการฯ ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป"