เลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลัง
ตัวอย่างของเลขยกกำลัง
การเขียนเลขยกกำลังในรูปการคูณ
ตัวอย่าง การเขียนเลขยกกำลังในรูปการคูณ