พื้นฐานทางเรขาคณิต
สาระการเรียนรู้ จุด เส้นตรง รังสี มุม
สาระการเรียนรู้ จุด เส้นตรง รังสี มุม
สมบัติของ จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี
ชนิดของมุม เช่น มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ
สามเหลี่ยมชนิดต่างๆ