การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมการใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมการใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การหาคำตอบของสมการที่มีตัวแปร โดยใช้สมบัติของความเท่ากัน
แบบฝึกหัด การหาคำตอบของสมการที่มีตัวแปร โดยใช้สมบัติของความเท่ากัน (4 ข้อ)