สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2)
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง /กลไกตลาด-ราคา/อุปสรรค
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง /กลไกตลาด-ราคา/อุปสรรค
อุปทาน/ราคาดุลยภาพ
สรุปกฎของอุปสงค์และอุปทาน
กลไกกำหนดราคา