สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(2)
สถาบันทางการเมือง/การดำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย
สถาบันทางการเมือง/การดำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย
ผู้แทนในการใช้อำนาจอธิปไตย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง/สถาบันตุลาการ