คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร
หัวข้อที่ศึกษาของปริซึม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หัวข้อที่ศึกษาของปริซึม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ลักษณะของปริซึม และการเรียกชื่อปริซึม