คณิตศาสตร์ ค33101
ความคล้าย
สิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มีความคล้ายกัน
สิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มีความคล้ายกัน
ลักษณะรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
สมบัติของความคล้าย