พระพุทธศาสนา (1)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมสวดมนต์ การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมสวดมนต์ การบริหารจิตและเจริญปัญญา
สมาธิ ขั้นตอนการฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติ
ขั้นตอนการฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติ (ต่อ) และชมวีดีทัศน์ เรื่องสมาธิตามพุทธวิธี