เซต จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ทบทวนการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ทบทวนการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
ตัวอย่างการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดโดยใช้สูตร
สรุปวิธีหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด