ภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวย - วงกลม
ทบทวนเรื่อง วงกลมและกราฟความสัมพันธ์
ทบทวนเรื่อง วงกลมและกราฟความสัมพันธ์
เฉลยการบ้าน การหาสมการของวงกลม เมื่อกำหนดเงื่อนไข
โจทย์ประยุกต์การนำไปใช้
โจทย์ การหาเส้นสัมผัสวงกลม และการหาความยาวของเส้นสัมผัสวงกลม