หน่วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้และคำถามก่อนเรียน
นำเข้าสู่บทรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้และคำถามก่อนเรียน
เปรียบเทียบวิวัฒนาการ ด้านรูปร่างและลักษณะสังคมของมนุษย์และสตรี
ความหมายและลักษณะของสังคมการอยู่รวมกันเป็นสังคม