หลักในการใช้ภาษา
(ภาคเรียนที่ 2)

ธรรมชาติของภาษา
ประเภทของภาษา