ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
สมบัติของเลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
สมบัติของเลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ตัวอย่าง เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
ตัวอย่าง เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (ต่อ)