การฟังการดูและการพูด การพูดในที่ชุมชน
ประเภทของการพูดในที่ชุมชน
ประเภทของการพูดในที่ชุมชน
หลักปฎิบัติในการพูดข้อบกพร่องของการพูดและวีดิทัศน์ตัวอย่าง
หลักการพูดหน้าชั้นเรียน