สุภาษิตพระร่วง การสังเกตอวัจนภาษาเรื่อง สุภาษิตพระร่วง
ความหมายของ อวัจนภาษา
ความหมายของ อวัจนภาษา
ตัวอย่างอวัจนภาษา