ไฟฟ้ากระแส
กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
ความเร็วลอยเลื่อน / อิเล็กตรอนอิสระ / กระแสไฟฟ้าในตัวนำ