การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (1)
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล แบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D) แบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)
แบบฝึกหัด การหาข้อมูลแบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D)
แบบฝึกหัด การหาข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)
แบบฝึกหัด การหาข้อมูล แบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D) แบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)