การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 1-3)
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 1-3)
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 4-6)
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 7-9)
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 10-11)