ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น ระหว่างข้อมูล
ความหมายของความสัมพันธ์ฟังชันก์
ความหมายของความสัมพันธ์ฟังชันก์
ความสัมพันธ์เชิงฟังชันของข้อมูล
สรุปการกำหนดรูปความสัมพันธ์
สรุปการกำหนดรูปความสัมพันธ์ (ต่อ)