โลกและการเปลี่ยนแปลง 1
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบภายในโลก
พื้นผิวโลกและลักษณะของโลก
โครงสร้างภายในโลก