ท31101
ภาษาไทย ม.1
สารบัญ
ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร/ สัตวาภิธาน นิราศเมืองแกลง/ นิดๆหน่อยๆ บทละครรำเรื่องพระร่วง/ แม่ศรีเรือน ผู้ชนะสิบทิศ/ พระยาพิชัยดาบหัก
เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว/ โคลงโลกนิติ หมุนไปตามลมปาก/ ไขภาษา บทร้อยกรองบุษบกแก้ว, สักวา, บุพการี, วอนขอ และรุ่งอรุณแห่งหัวใจ หัวหินแผ่นดินของเรา/ รามเกียรติ์
การเขียนจดหมาย, เขียนเล่าเรื่อง, เขียนตามคำบอก, เขียนขยายความ/ การย่อความและการเขียนคำเชิญชวน การอ่านร้อยกรอง-ร้อยแก้ว/ การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การจำแนกคำในภาษาไทย คำซ้า-คำซ้อน/ คำมูล-คำประสม
การใช้พจนานุกรม/ การพัฒนาความคิด การพูดเล่าเรื่อง/ ราชาศัพท์ ประโยคเพื่อการสื่อสาร/ การจำแนกประเภทของประโยค การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น/ การเขียนเรียงความ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer