ท33101
ภาษาไทย ม.3
สารบัญ
คำไทยแท้-คำที่มาจากภาษาอื่น/ คำสมาส/ การเขียนสะกดคำ/ คำซ้อนและสำนวนไทย การเขียนแสดงความคิดเห็น,เรียงความ, คำขวัญ/ การทำหนังสือมือ/ การสัมภาษณ์ การเขียนโฆษณา/ พูดเชิญชวน/ อวัจนภาษา การเล่าเรื่อง/ การสร้างคำในภาษาไทย/ ความสัมพันธ์ของคำ
การอ่านตรวจสอบความรู้/ ประโยค การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ/ การอ่านทำนองเสนาะ/ การพินิจคุณค่าด้านภาษาในวรรณคดี ห้ามไม่ให้เจ้าไปสุพรรณ/ รามเกียรติ์/ ภาษาและรสในวรรณคดี
สุภาษิตพระร่วง โคลงนิราศประพาสธารทองแดง/ การแต่งกาพย์ยานี 11/ การวิจารณ์บทร้อยกรอง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ/ คำสมาสในวรรณคดี นิราศนรินทร์/ วรรณกรรมเรื่องสวรรค์และนรก
เมื่อลมฝนผ่านมา/ บทรำพึงในป่าช้า ทบทวนบทเรียน การฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์/ การอ่านวิเคราะห์, อ่านร้อยแก้ว และการเขียนบทความวิชาการ ราชาศัพท์/ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า/ ระดับภาษา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer