ท43101
ภาษาไทย ม.6
สารบัญ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์ หลักการเขียน การฟังการดูและการพูด หลักการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2)
หลักการเขียน
(ภาคเรียนที่ 2)
การฟังการดูและการพูด
(ภาคเรียนที่ 2)
หลักการใช้ภาษา
(ภาคเรียนที่2)
วรรณคดีและวรรณกรรม
(ภาคเรียนที่ 2)
  
    

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer