ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-644-8150-9 ต่อ 639, 648
e-mail : emailemail ผู้ส่ง
ข้อผิดพลาด
 

หากระบบแจ้งข้อผิดพลาดออนไลน์ไม่ทำงาน กรุณาแจ้งข้อผิดพลาดโดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ระบุหมายเลขอ้างอิงของหน้าที่พบข้อผิดพลาด โดยขณะนี้ท่านกำลังแจ้งข้อผิดพลาดของหน้า
http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=263&sid=308&lid=37575&lid_parent=37575

2. อธิบายข้อผิดพลาดที่พบ แล้วส่งมาให้ทีมงาน eDLTV ได้ทาง e-mail : โทรสาร 02-644-6653 โทรศัพท์: 02-644-8150-9 ต่อ 639, 648