ภาษาญี่ปุ่น
( ชั่วโมงทั้งหมด 472 )
ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
( ชั่วโมงทั้งหมด 241 )
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
( ชั่วโมงทั้งหมด 180 )
ภาษาเยอรมัน
( ชั่วโมงทั้งหมด 515 )
ภาษาฝรั่งเศส
( ชั่วโมงทั้งหมด 426 )
บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
( ชั่วโมงทั้งหมด 70 )
ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการท่องเที่ยว
( ชั่วโมงทั้งหมด 82 )
ภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการท่องเที่ยว
( ชั่วโมงทั้งหมด 72 )