can you speak English?
รายละเอียด
กิจกรรมเรื่อง การบอกความสามารถ และการขออนุญาต
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
สำนวนที่ใช้ถามตอบเรื่อง ความสามารถ
กิจกรรมเรื่อง การบอกความสามารถ และการขออนุญาต
กิจกรรมเรื่อง การขออนุญาต
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
47.55 นาที
ตามรอยพ่อหลวง
ครูอรุณี สิโรรส
0.2 นาที
นโยบายพลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
33.45 นาที
Road Signs เครื่องหมายการจราจร
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
52.50 นาที
วิกฤตการณ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
46.41 นาที
หลักธรรมในแผ่นดิน
ครูสิริมา เจริญศรี
49.11 นาที
เรียนรู้อย่างฉลาด
ครูอโนทยา เรืองศรี
42.24 นาที
Where's the bank, please?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
43.17 นาที
Hand Tools เครื่องมือ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
0.3 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
31.37 นาที
How are you?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม