How many pens do you have?
รายละเอียด
กิจกรรม-แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
Singular and Plural / การทำคำนามเอกพจน์ ให้เป็นพหูพจน์
การทำคำนามเอกพจน์ ให้เป็นพหูพจน์
กิจกรรม-แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวน
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
46.8 นาที
อาชีพของคนไทยตามวิถีพอเพียง
ครูอารุณ นรสีห์
42.53 นาที
Hospitality การต้อนรับ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
48.58 นาที
มนุษย์กับการใช้งาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
0.3 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
48.54 นาที
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
38.36 นาที
Warning การเตือน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
38.36 นาที
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
46.11 นาที
บาลีศึกษาเบื้องต้น
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
44.4 นาที
ต้องดีกว่าเก่า
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
45.37 นาที
Safety Colours สีเพื่อความปลอดภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม