Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย
รายละเอียด
รูปแบบการใช้ประโยคเกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
แนะนำอุปกรณ์นิรภัยที่ใช้กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย
รูปแบบการใช้ประโยคเกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัย
การใช้ประโยค use to และ use for
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
50.55 นาที
พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 2
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
48.45 นาที
หนึ่งเดียวในโลก
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
0.2 นาที
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 2
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
43.17 นาที
Hand Tools เครื่องมือ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
49.47 นาที
พระไตรปิฎกและข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก ตอนที่ 2
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
39.23 นาที
Types of Forms
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
48.52 นาที
ไกลอบายมุขเป็นสุขกับการออม
ครูจิรประภา ขำมา
47.55 นาที
ตามรอยพ่อหลวง
ครูอรุณี สิโรรส
42.53 นาที
Hospitality การต้อนรับ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
0.2 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ครูบุษบา จริงบำรุง