Warning การเตือน
รายละเอียด
ประโยคเกี่ยวกับการเตือน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
สำนวนเกี่ยวกับการเตือน, การใช้ you should, you ought to
ประโยคเกี่ยวกับการเตือน
ศัพท์ที่ควรรู้, การใช้ประโยค should to, you ought to
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
48.52 นาที
ไกลอบายมุขเป็นสุขกับการออม
ครูจิรประภา ขำมา
45.2 นาที
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
39.28 นาที
Working environment สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
40.33 นาที
Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
0.2 นาที
ธาตุและตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ
44.4 นาที
ต้องดีกว่าเก่า
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
0.2 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ครูบุษบา จริงบำรุง
0.2 นาที
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ
32.41 นาที
How's the weather today?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
34.34 นาที
What time is it?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม