Hand Tools เครื่องมือ
รายละเอียด
การเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools)
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools) และการใช้ There is, There are
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
42.7 นาที
การวางตัวกับเพศตรงข้าม การเลือกคู่ครองตามวัฒนธรรมไทย
ครูอารีย์วรรณ์ สายะวรานนท์
49.11 นาที
เรียนรู้อย่างฉลาด
ครูอโนทยา เรืองศรี
39.23 นาที
Types of Forms
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
44.4 นาที
ต้องดีกว่าเก่า
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
49.41 นาที
ภูมิคุ้มกันชีวิต
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
51.58 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
43.4 นาที
โรคเอดส์
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
38.36 นาที
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
50.22 นาที
พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม ตอนกฎแห่งกรรม
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
0.2 นาที
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ