Hand Tools เครื่องมือ
รายละเอียด
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools)
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools) และการใช้ There is, There are
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ครูบุษบา จริงบำรุง
46.8 นาที
Danger of fire อันตรายเกี่ยวกับไฟ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
43.4 นาที
โรคเอดส์
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
0.2 นาที
ธาตุและตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ
42.6 นาที
Machine Tools เครื่องมือกล
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
46.41 นาที
ขยะเพื่อชีวิต
Unknow Author
40.38 นาที
Occupational accidents อุบัติเหตุจากการทำงาน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
45.43 นาที
การดูแลสุขภาพ
ครูธีระพงษ์ อยู่สุข
45.2 นาที
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
39.50 นาที
Common Symbols สัญลักษณ์ทั่วไป
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม