Machine Tools เครื่องมือกล
รายละเอียด
เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment)
เครื่องมือกล (Machine Tools) และเครื่องมือตั้งกลึง
การใช้ be operated by
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
46.58 นาที
Can you help me, please?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
51.58 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
47.51 นาที
Information ข้อมูล (รายละเอียด ข่าวสาร ความรู้)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
43.4 นาที
โรคเอดส์
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
47.53 นาที
Can you count?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
43.17 นาที
Hand Tools เครื่องมือ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
53.29 นาที
can you speak English?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
40.38 นาที
Occupational accidents อุบัติเหตุจากการทำงาน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
46.8 นาที
อาชีพของคนไทยตามวิถีพอเพียง
ครูอารุณ นรสีห์
38.36 นาที
Warning การเตือน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม