Disclaimer
สื่อการเรียนการสอนที่แสดงในเว็บไซต์นี้ เป็น “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (eDLTV)” ภายใต้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท โดยมิได้แสวงหากำไร ทั้งนี้ ภายใต้การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อการเรียนการสอนเป็นการจัดทำโดยครูโรงเรียนไกลกังวลเจ้าของเนื้อหาทั้งสิ้น โครงการ eDLTV เป็นเพียงผู้รวบรวมและเผยแพร่เท่านั้น หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในสื่อการเรียนการสอน โปรดแจ้งให้โครงการ eDLTV ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป