สังคม ส31101
แนะนำการเรียน
แนะนำรายวิชา สาระการเรียนรู้ที่จะเรียน
แนะนำรายวิชา สาระการเรียนรู้ที่จะเรียน
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 15 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบ