คณิตศาสตร์ ค32101
แนะนำการเรียน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น จำนวน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต ความน่าจะเป็น ทักษะกระบวนการ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น จำนวน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต ความน่าจะเป็น ทักษะกระบวนการ
เนื้อหารายวิชาได้แก่ อัตราส่วนและร้อยละ การวัด แผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการวัดผลประเมินผล