สังคม ส33101
แนะนำการเรียน
แนะนำรายวิชา ชี้แจงบทเรียนและหนังสือเรียน
แนะนำรายวิชา ชี้แจงบทเรียนและหนังสือเรียน
สิ่งที่จะต้องศึกษาในแต่ละทวีป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง