เคมี ว40221
แนะนำการเรียน
วิเคราะห์ผู้เรียน / เรียนเคมีแล้วได้ความรู้อะไร
วิเคราะห์ผู้เรียน / เรียนเคมีแล้วได้ความรู้อะไร
เรียนเคมีแล้วจะ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
บทนำ / วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์ / คุณภาพผู้เรียน / ผังมโนทัศน์
รายละเอียดวิชาเคมี / การวัดผลประเมินผล