สังคม ส41101
แนะนำการเรียน
แนะนำการเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายสาระการเรียนรู้ สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
แนะนำการเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายสาระการเรียนรู้ สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
วิธีเรียน กิจกรรมการเรียนรู้
การวัดผลแลประเมินผล อัตราส่วนคะแนน เกณฑ์ระดับผลการเรียน
สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และดำเนินชีวิตในสังคม รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ และรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้