สังคม ส43101
แนะนำการเรียน ผังมโนทัศน์
แนะนำหน่วยการเรียนเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนะนำหน่วยการเรียนเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กำหนดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
แบบทดสอบก่อนเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา