วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกจากตะกอนและน้ำกัดเซาะ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกจากตะกอนและน้ำกัดเซาะ
การทดลองเรื่อง น้ำบาดาล และปฏิบัติการทดลอง
สรุปผลการทดลอง ระดับน้ำบาดาล น้ำบาดาลที่มีคุณภาพ แหล่งเก็บกักน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น