วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 การกัดเซาะสึกกร่อนและการพัดพา
การเปลี่ยนแปลงใต้ผิวโลกโดยสาเหตุจากน้ำ และการทดลองเรื่อง การเกิดหินงอกหินย้อย
การเปลี่ยนแปลงใต้ผิวโลกโดยสาเหตุจากน้ำ และการทดลองเรื่อง การเกิดหินงอกหินย้อย
ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การเกิดหินงอกหินย้อย และสรุปผล
ปรากฏการณ์ทางเคมีที่ทำให้เกิดหินงอกหินย้อย หลุมยุบ และการเกิดถ้ำ
การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ