วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 ประโยชน์ของแหล่งน้ำ สาเหตุการเกิดมลภาวะการแก้ไข และ การอนุรักษ์
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำขึ้น-น้ำลง
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำขึ้น-น้ำลง
ประโยชน์ของพลังงานน้ำ การสร้างเขื่อน และสาเหตุที่สร้างเขื่อนมีผนังโค้ง
การสร้างผนังเขื่อนที่มีฐานกว้าง-ส่วนบนแคบ และเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย