วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 ป่าชายเลนแนวชายฝั่ง ทะเล
น้ำและวัฏจักรของน้ำ
น้ำและวัฏจักรของน้ำ
อาชีพประมง แหล่งกักเก็บน้ำจืดและน้ำเค็มตามธรรมชาติ และสาเหตุที่ทะเลมีรสเค็ม
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล และลักษณะของชายฝั่งทะเล
สัตว์และพืชทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย และโซ่อาหารของพืชและสัตว์ในทะเล