วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 ป่าชายเลนแนวชายฝั่ง ทะเล
แนวปะการัง เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
แนวปะการัง เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
ป่าชายเลน เป็นแหล่งที่อยู่ และอนุบาลสัตว์น้ำ
ประโยชน์ของป่าชายเลน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง