วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 ป่าชายเลนแนวชายฝั่ง ทะเล
ประโยชน์ของน้ำและป่าชายเลน ส่วนประกอบของน้ำทะเล และชนิดของเกลือ
ประโยชน์ของน้ำและป่าชายเลน ส่วนประกอบของน้ำทะเล และชนิดของเกลือ
การทำนาเกลือ เกลือทีได้คือ เกลือสมุทร (หรือเกลือแกง หรือ โซเดียมคลอไรด์) ประโยชน์ของเกลือแกง