วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก - แผ่นเปลือกโลก แผ่นมหาสมุทร แผ่นทวีป
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก - แผ่นเปลือกโลก แผ่นมหาสมุทร แผ่นทวีป
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ทำให้เกิดกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น การยกตัว-ยุบตัว
การผุพังอยู่กับที่ของชั้นหิน การกร่อน การพัดพาและการทับถม
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การกร่อนและสาเหตุของการกร่อน