วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
แผ่นดินไหว สาเหตุและผลกระทบจากแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว สาเหตุและผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ไซส์โมกราฟ - เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว ริคเตอร์ - มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว
ระดับความแรงของแผ่นดินไหว