วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ภูเขาไฟมักเกิดบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก แนวแผ่นดินไหวและแนวภูเขาไฟ
ภูเขาไฟมักเกิดบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก แนวแผ่นดินไหวและแนวภูเขาไฟ
วีดิทัศน์เรื่อง ธรณีพิบัติภัย จากกรมทรัพยากรธรณี